Въпроси при стартиране на бизнес

Много важни детайли трябва да бъдат изяснени преди стартирането на бизнес:

 1. Първият въпрос, който трябва да бъде решен е регистрация на дружество. Относно въпроса дали да бъде ЕТ, ЕООД, ООД и т.н. е препоръчителна консултация с адвокат или счетоводител за спецификата на бизнеса, който ще се развива, а също така и за данъчното облагане. Ние също бихме могли да Ви консултираме, за целта можете да използвате формата за контакти;
 2. Изваждане на лиценз – за щастие за повечето дейности не е необходимо изваждане на лиценз. За определените със закон дейности, които изискват по-строга регулация, се изисква лиценз. Такива например са: туроператорска и туристическата агентска дейност, международния превоз, търговията с благородни метали и т.н.
 3. Необходимо ли е управителя да се осигурява – въпроса с осигуряването на управител е изключително важен.   Обърнато му е специално внимание. /Виж статия „Какви са видовете осигуряване на собственик и управител”/.
 4. Защита на търговска марка и авторски права – изключително важно е да помислим дали искаме да защитим   предварително своята търговска марка и авторски права. Това няма да даде възможност на наши злонамерени   конкуренти да се възползват от авторитета на нашата фирма и да правят бизнес на наш гръб. Авторското право съгласно Закона за авторското право и сродните му права е:

 

Чл. 3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • (изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • (нова – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) кадастрални карти и държавни топографски карти.

(2) Обект на авторското право са също:

 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

(3) Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.”

5. Как да си осигурим капитал – за предпочитане е да имаме необходимите средства за стартиране на бизнес или да започнем бизнес, който не изисква инвестиране на много средства. /Виж „Проблеми при започване на бизнес”/ В случай, че не разполагаме с достатъчно средства можем да ги набавим чрез вземането на кредит от банка или от познат, привличане на инвеститори или съдружници, спонсорство, финансиране по програма. Добър вариант за работа е вземането на стока на консигнация, с отложено плащане или използването на факторинг услуги. Тези способи могат съществено да намалят нуждата от капитал.

6. Колко персонал да бъде нает – броя на персонала трябва да се прецени много внимателно. Този процес и свързаните с него проблеми са описани в „Проблеми при назначаване на персонал”.

7.Реклама и набиране на клиенти – какъв метод на рекламиране ще изберем зависи много от продукта или услугата, която предлагаме и целевата група от потенциални клиенти. Рекламното ни съобщение би могло да бъде пуснато в телевизията, радиото, печатните издания, интернет и социалните мрежи, билбордове и т.н. Също така бихме могли да се рекламираме, чрез организиране на мероприятия, благотворителни събития, лекции и беседи. Много добър начин за привличане на клиенти е раздаване на мостри от продукта. При цялото разнообразие от способи и методи, които имаме като възможност е добре да направим консултация със специалист в областта, за да се насочим към най- ефективния метод за нашия бизнес.

8. Изчисляване цената на предлагания от нас продукта – при изчисляване цената на предлагания продукт трябва да включим себестойността и печалбата. За изчисляване на себестойността трябва да имаме предвид преките и косвени разходи. Преките разходи са разходите за суровини, материали и труд. Косвените разходи са разходи, които касаят цялостната дейност на фирмата, а не производството на определен продукт. Такива са например: режийните разходи, канцеларски материали, възнагражденията на административния персонал и др.

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Контакти

Свържете се с нас!

Счетоводната къща работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00. Входа на офиса се намира на посочения адрес, на гърба на сградата.