Издаване на фактура

Как се издава фактура, дебитно и кредитно известие

Задължение за издаване на фактура има всяко лице, което извършва търговска сделка. Нейното съдържание е строго регламентирано от закона. Ние имаме възможност да направим свои уникален дизайн, но трябва да се съобразим с изискванията на закона.

Реквизити на фактурата – фактурата е официален документи и има задължителни реквизити, които трябва да съдържа. Те са изброени в чл. 7 от Закона за счетоводството:

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
 2. дата на издаване;
 3. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. – ДВ, бр. 105 от 2006г., в сила от 01.01.2007 г.) наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
 4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
 5. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)”.

Когато сме допуснали грешка във фактурата, се издава дебитно или кредитно известие. С дебитното известие увеличаваме стойността или количеството на стока по фактурата, а съответно с кредитното известие намаляваме стойността или количеството. Известията имат същите реквизити, както фактурата, с тази разлика, че добавяме номера и датата на фактурата, към която се отнасят.

Срок за издаване на фактурата – срокът за издаване на фактура е пет дни от дата на данъчното събитие /за повече информация относно определяне дата на данъчно събитие виж ЗДДС и ППЗДДС/ или от датата на плащане.

Не се издава фактура когато:

 • клиент по сделката е физическо лице. В този случай продажбата се
  документира само с касова бележка;
 • не се издава фактура при – доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС;
 • доставки на услуги, извършвани по електронен път от данъчнозадължени лица, неустановени в общността;
 • безвъзмездни доставки;
 • продажби на самолетни билети;
 • доставки на стоки и услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции;
 • адвокатите и нотариусите издават документ по реда на специален закон (Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност);
 • при сключване на граждански договор – тогава се издава сметка за изплатени суми и служебна бележка.

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Контакти

Свържете се с нас!

Счетоводната къща работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00. Входа на офиса се намира на посочения адрес, на гърба на сградата.