Осигуряване на собственик и управител

Какви са видовете осигуряване на собственик и управител в търговско дружество

В търговските дружества управителите и собствениците могат да се осигуряват по следните начин:

  1. Трудов договор – управител може да бъде назначен на трудов договор при спазване на изискванията на КТ и на писма от МТСП с изх. № 66-00-30/15.05.2000г. и № 60-03-10.01.2006г. При трудовия договор лицата имат права съгласно КТ и КСО. Работното време е регламентирано, а също така и ползването на отпуск.

Важно е да се знае, че при трудовия договор има йерархична зависимост. Т.е. едно лице не може да бъде и работодател и служител. В този ред на мисли е недопустимо в ЕООД, в което едно лице е собственик и управител осигуряването да е по трудов договор. Трябва да се назначи друг управител или прокурист, за да има възможност за осигуряване по трудов договор.

2. Договор за управление и контрол /ДУК/ – за разлика от трудовия договор договорът за управление и контрол е обект на гражданското право, а не на КТ. ДУК е уреден в ЗЗД и ТЗ. При него липсва работно време, а ползването на платен годишен отпуск и обезщетения става само ако са предвидени такава клауза. ДУК се приравнява на трудовия договор, но само с оглед на осигурителните права.

Сумата на осигурителните вноски по ДУК е същата както и при трудови правоотношения, но с тази разлика, че няма работно време, т.е. не може да бъде ДУК за 2 ч. на ден.

3. Самоосигуряващо се лице – самоосигуряващите се лица са посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО. Те могат да бъдат:

  • лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност;
  • лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
  • земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред.

Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, а по свой избор могат да бъдат осигурени и за общо заболяване и майчинство. Това означава, че те нямат право на обезщетение за безработица, а на болничен имат право ако се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

В случай, че не се осигуряват за общо заболяване и майчинство, но имат здравословен проблем и се наложи да се лекуват за известен период, то този период те трябва или да си прекъснат осигуряването, или да си платят пълния размер на вноската.

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Контакти

Свържете се с нас!

Счетоводната къща работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00. Входа на офиса се намира на посочения адрес, на гърба на сградата.